Show simple item record

dc.contributor.advisorTulgar Kınık, Sibel
dc.contributor.authorÖzmen, Esra
dc.date.accessioned2017-06-20T06:24:58Z
dc.date.available2017-06-20T06:24:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2589
dc.description.abstractAmaç: Santral puberte prekoks (SPP), hipotalamo-hipofizer-gonadal (HHG) aksın erken aktivasyonuna bağlı olarak sekonder seks karakterlerinin kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce görülmesidir. Bu çalışmada amaç; SPP tanısıyla leuprolide asetat tedavisi alan kız olguların tedavi bitiminden sonraki uzun dönem pubertal verilerini ve boy kazanımlarını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Aralık 2002 – Haziran 2013 tarihleri arasında periferik veya organik nedenli puberte prekoksu (PP), akut ya da kronik hastalığı ya da ilaç kullanım öyküsü olan hastalar dışlanarak santral PP nedeniyle izlenen ve tedavi edilen toplam 70 kız olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların dosya bilgilerinden anamnez, fizik muayene bulguları, anne-baba boyları, laboratuar ve radyolojik tetkikleri, tedavi öncesi ve tedavi bitimindeki boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), hedef boy (MPH=midparenteral height) kaydedildi. Tedavinin başlangıcında ki tahmini erişkin boy (TEB) hesaplandı. Tedavinin kesilmesinden sonra olgular yeniden değerlendirildiğinde adet başlama yaşı ve düzeni, final boyları, VKİ kaydedildi. Bulgular: SPP tanısı konan ve ortalama 21,73±8,45 ay leuprolide asetat tedavisi gören 70 hastada TEB 157,7±7,4 cm, MPH 158,3±4,5 cm, final boy 161,3±6,7 cm bulundu. Final boy standart deviasyon skoru (SDS) değeri , -2SD (standart deviasyon) gerisinde kalan 3 hasta saptandı. Hastaların final boy uzunlukları ile başvuru anındaki boy yaşı, MPH değeri, başvuru anındaki ve tedavi bitimindeki boy uzunluğu arasında pozitif yönde, orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (sırasıyla r=0,443, p<0,001, r=0,502, p<0,001, r=0,462, p<0,001 r=0,610, p<0,001). Hastaların tedavi sonrası adet yaşları ortalama 11,7±0,5 yıl saptandı. Hastaların %97,1’inin (n=68) adeti düzenliyken %2,9’unun (n=2) düzensiz bulundu. Bu 2 olgu polikistik over sendromu (PKOS) tanısı aldı. Adet düzensizliği zemininde PKOS saptandı. Olguların tedavi öncesi ve tedavi sonrası relatif VKİ’ları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p=0,328). Sonuç: Leuprolide asetat tedavisinin HHG aksının baskılanması, pubertal bulguların ilerlemesinin durdurulması, menarşın geciktirilmesi ve final boyun korunmasında etkili olduğu gösterildi. Tedavinin adet düzensizliği, obeziteyi arttırıcı yönde yan etkilerinin olmadığı saptandı. Objective : Central precocious puberty (CPP) commonly refers to the development of pubertal sex characteristics as a consequence of the premature activation of the hypothalamic- pituitary-gonadal (HPG) axis before the age of 8 years in girls and 9 years in boys. This study’s aim is to research the female patinet`s long term lenght gains who received leuprolide acetate with a diagnose of CPP. Material and Method : Between December 2002 and June 2013, a total of 70 female patients who has been monitored or given treatment after excluding acute or chronic illness because of central precocious puberty included in the study. From the files of the cases; anamnesis, physical examination, height of mother and father, midparenteral height (MPH) laboratory and radiological findings and weight, height and body mass index (BMI) before and after treatment recorded. Results: In 70 patients diagnosed as CPP and given leuprolide acetate treatment average for 21.73±8,45 months, predicted adult height (PAH) 157,7±7,4 cm, MPH 158,3±4,5 cm, final height found as 161,3±6,7 cm. In 3 patients final height standard deviation (SD) score was lower than -2SD. There was a statiscally significant positive correlation between final height and height age, MPH value, height on admission and after treatment (r=0,443, p<0,001, r=0,502, p<0,001, r=0,462, p<0,001 r=0,610, p<0,001 in order). The mean menstrual age after treatment found as 11,7±0,5 years. %97.1 of the patients have regular periods and %2.9 have irregular menstruel periods. Those 2 patients diagnosed as polycystic ovary syndrome (PCOS). There was statistically significant relation of BMI between before and after the treatment (p=0,328) Conclusion: It is shown that Leuprolide acetat therapy is efficient in suppressing HHG axis, preventing the advancement of pubertal findings, prolonging the menarch and preserving the final height. The treatment showed no adverse effects on increasing obesity and menstrual irregularity. Key Words: Precocious Puberty, Leuprolide Acetate, Final Height, Menstrual Regulation, Obesityen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectPuberte prekoksen_US
dc.subjectLeuprolide asetaten_US
dc.subjectFinal boyen_US
dc.subjectAdet düzenien_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.titleLeuprolide asetat tedavisi alan santral puberte prekoks tanılı kız hastalarda uzun dönem sonuçlaren_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record