Show simple item record

dc.contributor.advisorF. Türker, Perim
dc.contributor.authorBektaş, Buket
dc.date.accessioned2017-05-16T07:40:52Z
dc.date.available2017-05-16T07:40:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2533
dc.description.abstractBu çalışma, koroner anjiyografi işlemi uygulanacak yetişkin bireylerin beslenmeyle ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirmek ve beslenme durumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Kasım 2014- Şubat 2015 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde koroner anjiyografi işlemi uygulananan 30 yaş ve üzeri 58’i kadın 42’si erkek olmak üzere toplam 100 hasta üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin demografik özellikleri, bazı beslenme alışkanlıkları anket formu ile sorgulanmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri alınmış, bazı biyokimyasal parametreleri analiz edilmiş ve fiziksel aktivite durumları belirlenmiştir. Bireylerin beslenme ile ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla 35 besin çeşidini içeren kardiyovasküler hastalıklar için beslenme risk testi ve 24 saatlik besin tüketim formu uygulanmıştır. Koroner anjiyografi işlemi sonrası koroner arter hastalığı (KAH) tanısı alan ve almayan olmak üzere katılımcılar iki gruba ayrılmış ve beslenme ile ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri açısından değerlendirilmiştir. KAH grubundaki bireylerin yaş ortalaması 59.9±9.11 yıl, NKA grubundaki bireylerin yaş ortalaması ise 57.0±6.76 yıl olarak bulunmuştur. İki grup arasında yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Beden kütle indeksi (BKİ) gruplamasına göre KAH grubundaki erkeklerin % 60’ının, kadınların ise % 30.6’sının hafif şişman (BKİ 25-29.9 kg/m2), erkeklerin % 25.7’sinin ve kadınların % 50’sinin şişman (BKİ ≥ 30.0 kg/m2) ve NKA grubunda ise erkeklerin % 57.1’inin ve kadınların % 40.9’unun hafif şişman, (BKİ 25-29.9 kg/m2), erkeklerin % 28.6’sının ve kadınların % 36.4’ünün şişman (BKİ≥30.0 kg/m2) olduğu saptanmıştır. Hem KAH hem de NKA grubunda her iki cinsiyetin de yüksek riskli grupta (BÇ= Erkek ≥ 102 cm, Kadın ≥ 88 cm) yer aldığı belirlenmiştir. KAH ve NKA gruplarının her ikisinde de günlük enerjinin doymuş yağ asidinden (DYA) gelen yüzdesinin Ulusal Kolesterol Eğitim Programı (NCEP) Yetişkin Tedavi Paneli III (ATP III) önerilerin üzerinde olduğu ve tekli doymamış yağ asidi (TDYA), çoklu doymamış yağ asidi (ÇDYA) alımlarının da NCEP ATP III’de önerilen düzeyin altında olduğu belirlenmiştir. Diyetle günlük vitamin ve mineral tüketim ortalamaları diyetle referans alım düzeyi (DRI) önerileri ile karşılaştırıldığında; her iki grupta da bireylerin diyetle potasyum tüketimlerinin yetersiz, sodyum tüketimlerinin ise yüksek olduğu saptanmıştır. Bireylerin beslenme ile ilgili kardiyovasküler risk faktörleri biyokimyasal parametreler açısından değerlendirildiğinde, hem KAH hem de NKA grubunda serum açlık kan şekeri ve serum trigliserit (TG) düzeyleri referans değerlerinin üzerinde saptanmıştır. Çalışmaya katılan tüm bireylerde serum LDL kolesterol değerleri kadınlarda erkeklere göre daha fazla bulunmuştur ve cinsiyetler arası fark istatistiksel açıdan önemli olarak belirlenmiştir (p<0.05). Erkeklerin ve kadınların HDL kolesterol değerleri referans düzeylerin altında olarak belirlenmiştir. NKA grubundaki kadınların % 72.7’si, erkeklerin % 85.7’si, KAH grubundaki kadınların % 77.8’i, erkeklerin % 85.7’si yaşla ilgili kardiyovasküler hastalık riski taşımaktadır. KAH grubundaki kadınlarda en sık bel çevresi (% 97.2), en az ise sigara içmeyle (% 8.3) ilgili risk saptanmıştır. KAH grubundaki erkeklerde en sık bel kalça oranı (% 91.4) ilgili risk saptanmıştır. NKA grubunda kadınlarda bel çevresi ve bel kalça oranı riskli bulunmuştur. NKA grubundaki erkeklerde ise bel kalça oranı (% 100.0) en az diyabetle (% 14.3) ilgili risk saptanmıştır. Tüm bireylerin % 76’sında MetS var iken % 24’ünde MetS varlığı saptanmamıştır. KAH grubundaki bireylerin % 76.3’ü NKA grubundaki bireylerin ise % 23.7’sinde MetS gözlenmiştir. Gruplar arası bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Diyetle DYA, TDYA, ÇDYA, posa, karbonhidrat, kolesterol ile serum açlık kan şekeri (AKŞ), serum LDL kolesterol ve sistolik kan basıncı (SKB) arasında negatif yönde korelasyon saptanmıştır. Diyetle karbonhidrat tüketimi ile serum AKŞ, LDL kolesterol, TG, SKB, DKB arasında negatif yönde anlamlı olmayan korelasyon olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Kardiyovasküler hastalıklara ilişkin risk faktörlerine dair halkın bilinç ve farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, bu hastalıklara yol açan risk faktörleriyle etkin mücadele bu hastalıktan korunmada uygun medikal tedavinin anında uygulanacak beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri sağlığın geliştirilmesi için en önemli basamaktır. Ayrıca kardiyovasküler hastalık riski bulunan bireyler uygun tıbbi beslenme tedavisine yönlendirilmelidir. This study has been done with the objective to determine nutrition-related cardiovascular risk factors on the individuals to whom the coronary angiography will be performed. The study has been carried out on 100 patients in total, composed of 58 females and 42 males, at the age of 30 and over, undergoing coronary angiography operation in Başkent University Ankara Hospital between the dates of November 2014 and February 2015. Patients’ demographic characteristics and some have been examined by the survey form. Individuals’ anthropometric measurements have been recorded, some biochemical parameters have been analyzed, and physical activity conditions have been determined. To determine nutrition-related cardiovascular risk factors of the individuals the nutritional risk test containing 35 nutrient sorts for cardiovascular diseases and 24 hours food consumption questionnaire have been carried out. Coronary angiography after treatment of coronary artery disease (CAD), including the participants were divided into two groups with and without diagnosis were evaluated for cardiovascular risk factors associated with diet and divided into two groups. The average age of the individuals in CAD group has been determined as 59.9±9.11 years as to in NCA group as 57.0±6.76 years. Statistically significant difference has been determined between this two groups in terms of age groups (p<0.05). It has been determined that in CAD group, 60% of male individuals and 30.6% of female individuals are slightly overweight (BMI 25-29.29 kg/m2), 25.7% of male individuals and 50% of female individuals are overweight (BMI ≥ 30.0 kg/m2), and in NCA group 57.1% of male individuals and 40.9% of female individuals are slightly overweight (BMI 25-29.29 kg/m2), 28.6% of male individuals and 36.4% of female individuals are overweight (BMI ≥ 30.0 kg/m2). It has been determined that both genders are ranked in the high-risk group in CAD and NCA groups (WC=Male≥ 102 cm, Female ≥ 88 cm). In both CAD and NCA groups, it has been determined that the percentage of daily energy originated from SFA is above the suggestions of NECP ATP III and intake of PUFA and MUFA is under the level suggested in NCEP ATP III. When the average of daily vitamin and mineral consumption with dietary and dietary reference ıntake (DRI) suggestions are compared, the dietary potassium consumption of the individuals in CAD and NCA groups are insufficient according to DRI suggestions as to sodium consumptions are quite above. When nutrition-related cardiovascular risk factors are evaluated in terms of biochemical parameters, it has been observed that average value of pre-prandial blood glucose in both groups is above serum triglyceride (TG) level reference levels. It has been detected that serum LDL cholesterol values in females are higher than in male individuals and the gender difference is determined as statistically significant (p<0.05). HDL cholesterol values of male and female individuals are determined as below reference values. 72.7% of females and 85.7% of males in NCA group, and 77.8%of females and 85.7% of males in CAD group carry age-related cardiovascular disease risk. On females in CAD group, it has been determined that the risk concerning waist circumference (97.2%) is the most common and smoking is the rare (8.3%). On males in CAD group, it has been determined that the risk concerning waist-hip ratio (91.4%) is the most common. On females in NCA group, it has been determined that waist circumference and waist-hip ratio are risky. On males in NCA group, it has been determined that the risk concerning waist-hip ratio (% 100.0) and diabetic is rare (14.3%). Metabolic syndrome (MetS) has been observed in 76% of all individuals and MetS existence has not been detected 24% of all individuals. MetS has been observed in 76.3% of CAD group individuals and 23.7% of NCA group individuals. The difference between groups is determined as statistically significant (p<0.05). Between saturated fat, monounsaturated fat, polyunsaturated fat, bagasse, carbohydrate, cholesterol and serum FBG, serum LDL-C and SBP negative correlation has been determined. A positive correlation between bagasse and serum HDL cholesterol, sodium; a negative correlation between bagasse and serum FBG, serum LDL cholesterol, serum triglyceride, DBP, SBP has been determined. A negative correlation between carbohydrate and FBP, LDL cholesterol, triglyceride, SBP, DBP has been determined (p>0.05). Enhancing the level of public consciousness and awareness with respect to CVDs risk factors is the most important step to fight effectively against the risk factors that lead to these diseases, to reduce the threats towards public health, and to develop the public health. Besides individuals, who carries cardiovascular disease risk, should be canalized to proper medical nutrition therapy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectKoroner arter hastalığıen_US
dc.subjectKardiyovasküler risk faktörlerien_US
dc.subjectMetabolik sendromen_US
dc.subjectKoroner anjiyografien_US
dc.titleKoroner anjiyografi uygulanacak hastalarda beslenmeyle ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record