Show simple item record

dc.contributor.advisorAydan, Ercan
dc.contributor.authorAltun, Simay
dc.date.accessioned2015-10-01T08:49:24Z
dc.date.available2015-10-01T08:49:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2369
dc.description.abstractBu çalışma, üniversite öğrencilerinin obeziteye ilişkin önyargı ve olumsuz tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma verileri Nisan-Haziran 2015 tarihleri arasında, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ne devam eden 732 öğrenciden elde edilmiştir. Öğrencilerin demografik ve antropometrik özellikleri araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile elde edilmiştir. Obezite önyargılarının değerlendirilmesi amacıyla GAMS-27 Obezite Önyargı Ölçeği kullanılmıştır. Toplamda 80 (%10,9) kişi önyargılı olduğunu beyan etmiştir ancak ölçek puan sınıflamasına göre toplamda 403 (%55.1) kişi önyargıya eğilimli ve 194 (%26,5) kişi önyargılı bulunmuştur. Öğrencilerin kendi önyargı beyanları ile ölçekten aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında, önyargılı olduğunu beyan edenler ile önyargısız olduğunu beyan edenler arasında ki puan farkı istatiksel olarak önemli bulunmuştur (p=0.000). Önyargılı olduğunu beyan eden öğrencilerin puan ortalaması ( X =72.5±10.40) önyargısız olduğunu beyan eden öğrencilerin puan ortalamasından (X =79.0 ±11.20) düşüktür. Kendini şişman olarak tanımlayan ve Beden Kütle İndeksi (BKİ) sınıflamasına göre şişman bulunan öğrencilerin ( X =82.1±12.43) en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu saptanmıştır. Hem Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde hem de Ticari Bilimler Fakültesi’nde ölçek puan sınıflamasına göre önyargıya eğilimli bulunanların sayısının (403-%55.1) önyargılı bulunanların sayısından (194-%26.5) fazla olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin obezite önyargılarının ilerleyen iş yaşamlarında mesleki becerilerini etkileme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda obezite önyargısını azaltmaya yönelik eğitim müdahalelerinin gerekliliği ortaya konmuştur. This survey was conducted to determine the bias and negative attitudes against obesity. Research data were obtained from 732 students studying Faculty of Health Sciences and Commercial Sciences in Baskent University. Demographic and anthropometric characteristics of the students were collected from questionnaire prepared by the researcher. GAMS-27 Obesity Bias Scale was used for determining obesity bias. In total 80 (10.9%) students declared that they have bias against obesity but according to the scale scores classification 403 (55.1%) students were tend to bias and 194 students (26,5%) were biased. When students who declared that they were biased were compared with the average scores they had from the scale, points difference between students described themselves as prejudiced and students described themselves as unprejudiced found statistically important (p=0.000). The average score of students who described themselves as prejudiced ( X =72.5±10.40) was lower than the average score of students who described themselves as unprejudiced ( X =79.0 ±11.20). Students who described themselves as overweight and students who were obese according to the Body Mass Index (BMI) classification ( X =82.1±12.43) had the highest scores. According to the classification of scale points both in the Faculty of Health Sciences and Faculty of Commercial Sciences, the number of students who tended to prejudice against obesity (403-55.1%) were higher than the number of students who were prejudice against obesity (194-26.5%). As a result of the study, taking into account the possibility of university students' obesity bias to influence their professional skills in their future business life, it was asserted that there was a need for training interventions aimed to decrease obesity bias.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectAnti-şişman tutumlaren_US
dc.subjectObezite önyargısıen_US
dc.subjectDamgalamaen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin obeziteye ilişkin önyargılarının belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record