Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkoğlu Babakurban, Seda
dc.contributor.authorGültekin, Meltem
dc.date.accessioned2019-04-16T13:30:29Z
dc.date.available2019-04-16T13:30:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/3044
dc.description.abstractAmaç:Hashimoto tiroiditi otoimmün bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Tiroid bezinin kronik bir iltihabıdır. Etyolojisi hala bilinmemekle beraber T-hücresi infiltrasyonu ve tiroid bezine karşı oto-antikorların üretilmesi, hipotiroidizm, ötiroidizm veya daha az sıklıkla hipertiroidizme yol açması ile karakterizedir. Bizim çalışmamızın amacı da ilaç kullanan ve ilaç kullanmayan Hashimoto tiroiditi hastalarının işitsel fonksiyonlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Hashimoto tiroiditi olup ilaç kullanan 30 hasta, Hashimoto tiroiditi olup ilaç kullanmayan 19 hasta ve sağlıklı olan 29 gönüllü olmak üzere toplam 77 kişi dahil edildi. Çalışmaya katılan kişilere öncelikle akustik timponometri, saf ses odyometri, yüksek frekans odyometri, geçici uyarılmış otoakustik emisyon ölçümleri yapıldı. Bulgular: Hashimoto tiroiditi olup ilaç kullanan hastaların yaş ortalaması 48,33 ± 11,08, Hashimoto tiroiditi olup ilaç kullanmayan hastaların yaş ortalaması 41,78 ± 11,57 olup istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı(p=0,06). Hashimoto tiroiditi olan hastaların yaş ortalaması 45,88 ± 11,60, kontrol grubu olan sağlıklı bireylerin yaş ortalaması 34,10 ± 11,92 olup istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p=0,00). İlaç kullanan Hashimoto tiroiditi hastaları ile ilaç kullanmayan Hashimoto tiroiditi hastaları arasında sağ kulak için 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz ve 1000 Hz frekanslarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. İlaç kullanan Hashimoto tiroiditi hastaları ile ilaç kullanmayan Hashimoto tiroiditi hastaları arasında sağ ve sol kulak için 8 kHz – 18 kHz frekans aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Fakat Hashimoto tiroiditi ve sağlıklı grup sağ ve sol kulak için karşılatırıldığında ise 8 kHz – 18 kHz frekans aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. İlaç kullanan Hashimoto tiroiditi ile ilaç kullanmayan Hashimoto tiroiditi arasında 1 kHz, 1,43 kHz, 2 kHz, 2,83 kHz ve 4 kHz frekanslarda geçici uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Sonuç olarak elde ettiğimiz bulgular, Hashimoto tiroiditi hastalığında işitsel disfonksiyon varlığını göstermektedir. Bu nedenle Hashimoto tiroiditi tanısı konulduğunda hastaların odyolojik değerlendirmesi yapılmalı ve özellikle yüksek frekanslarda belirgin düşüş gösterdiği için saf ses ortalamaya ek olarak yüksek frekans odyometrinin klinikte ek seçenek olarak değil rutin işitme testleri arasına girmesi sağlanmalıdır. Hastaların endokrin ve metabolizma kliniklerinde olası otolojik tutulum hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Objective: Hashimoto's thyroiditis is defined as an autoimmune disease. It is a chronic inflammation of the thyroid gland. Although the etiology is still unknown, T-cell infiltration and the generation of auto-antibodies against the thyroid gland are characterized by hypothyroidism, euthyroidism, or less frequently hyperthyroidism. The aim of our study was to evaluate the auditory functions of Hashimoto thyroiditis patients who is taking medicine and is not taking medicine. Materials And Methods: The study included 77 participants; 30 of them are taking medicine, 19 of them are not taking medicine and 29 healthy people acoustic timponometry, pure tone audiometry, high frequency audiometry, transient evoked otoacoustic emission measurements were performed to the participants. Results: The average age of Hashimoto's thyroiditis patients who are taking medicine were 48.33 ± 11.08 years. The average age of patients with Hashimoto thyroiditis were 41,78 ± 11,57 years and this difference was not statistically significant (p= 0.06).The average age of patients with Hashimoto’s thyroiditis were 45,88±11,60 years. The average age of the healthy control group was 34,10 ± 11,92 years andthis difference was statistically significant (p = 0.00). A statistically significant differences were found at the frequencies of 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz and 1000 Hz between the Hashimoto’s thyroiditis patients who are taking the medicine and the Hashimoto thyroiditis patients who are not using the medicine. There was no statistically significant difference between Hashimoto’s thyroiditis patients who are using medicine and Hashimoto’s thyroiditis patients who are not using medicine in the frequency range of 8 kHz - 18 kHz for the right and left ear. However, when the Hashimoto’s thyroiditis patient group and healthy group were compared for the right and left ear, a statistically significant difference was found in the frequency range of 8 kHz to 18 kHz. There was no statistically significant difference between Hashimoto’s thyroiditis patients who are taking medicine and Hashimoto’s thyroiditis patients who are not taking medicine in transient evoked autoacoustic emission (TEOAE) at 1 kHz, 1.43 kHz, 2 kHz, 2.83 kHz and 4 kHz. Conclusion: Our results show that there is presence of auditory dysfunction in Hashimoto thyroiditis patients. Therefore, the audiological evaluation of patients should be done when Hashimoto thyroiditis is diagnosed. Especially, high-frequency audiometry should be included in routine hearing tests, not as an additional option in the clinical setting in addition to pure tone audiometry because of the significant decrease in high frequencies. Patients should be informed about possible otologic involvement in endocrine and metabolism clinics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHahsimoto tiroiditien_US
dc.subjectOdyometrien_US
dc.subjectTimpanometrien_US
dc.subjectGeçici uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE)en_US
dc.titleHashimoto tiroiditi hastalarında işitsel fonksiyonların odyolojik değerlendirilmesi.en_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record