Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyüklü, Adnan Fuat
dc.contributor.authorAktan, Suat
dc.date.accessioned2017-10-02T12:02:40Z
dc.date.available2017-10-02T12:02:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2734
dc.description.abstractİletişimin temel yapı taşlarından biri olan işitme duyusu bireylerin duyusal ve sosyal uyumunu etkileyen etmenlerdendir. Bu etkilenimi değerlendirmek amacıyla bu araştırmada ‘Yetişkinler için işitme Engeli Ölçeği (Hearing Handicap Inventory For Adults)’nin Türkçeye uyarlanması planlanmıştır. 1982 yılında Geriatrik Odyoloji uzmanı olan Barbara E. Weinstein ve ark. tarafından ilk olarak bu ölçeğin yaşlılarda kullanılabilen versiyonu ve ardından (1991) yetişkin versiyonu geliştirilmiştir. Bu çalışma işitmesi etkilenen yetişkin bireylerde kişinin duygusal ve sosyal uyumunu değerlendirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Bu ölçeğin birkaç dile çevirisi mevcut olup, Türkiye’de bu ölçeğe benzer herhangi bir değerlendirme anketi bulunmamaktadır. Ölçek 25 soru ile 2 başlık altında değerlendirilmektedir. Yetişkinler Ġçin Ġşitme Engeli Ölçeği ilk olarak alanında uzman iki kişi tarafından Ġngilizceden Türkçeye çevrilip, oluşan metin bir Odyolog ve bir Kulak Burun Boğaz doktoru tarafından düzenlenmiştir. Metne son hali verildikten sonra araştırma için belirlenen örnekleme uygulanmıştır. Bu projede Ankara ilinde ikamet eden 18-64 yaşları arasında, gerekli örnek genişliği toplamda 250 birey olarak, işitme kaybı tanısı konmuş 125 hasta ve 125 normal (Yenimahalle semtinin farklı bölgelerinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan) birey olacak şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda test gücünün yaklaşık %90 olarak elde edilmesi beklenmektedir. Verilerin analizi SPSS ( Versiyon 24, Chicago,USA) ile yapılmış ve sonuçlar %95 güven düzeyinde değerlendirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini istatistiksel olarak tespit etmek için açımlayıcı faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Ölçeğin öncelikli olarak, faktör analizine uygun olup olmadığını anlamak amacıyla KMO ve Bartlett testi yapılmıştır. Cronbach’s alfa katsayısı ölçeğin güvenirlik düzeyini vermektedir. Katsayının 0,700’den büyük olması ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışma sosyal engel, duygusal engel ve toplam engelin hasta ve kontrol grupları arasında yapılmıştır. Bağımsız grupların kıyaslaması t testi ile yapılırken hasta grubunda sosyal engel, duygusal engel ve toplam engelin işitme kaybı türü, engel düzeyi, işitme kaybı seviyesine ve eğitim durumuna göre farklılık gösterme durumu ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Bu uyarlamanın yapılması ile Türkiye’ye yeni bir test kazandırılmıştır. Ġşitme testine uyum gösteremeyen, işitmesinin hızlı değerlendirmesi gereken, işitme test kabinine girmeye istemeyen bireylerde, işitme cihazı kullanımı öncesi ve sonrası fonksiyonel kazanımları belirlemede, hastanede uzun süre yatması gereken durumlarda veya hareketi kısıtlı bireylerde işitmelerinin ve işitme kaybı etkilerinin hızlı bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. One of the main components of communication is sense of hearing, which affects sensory and social consistence of individuals. It has been planned to adapt Hearing Handicap Inventory for Adults into Turkish with the aim of evaluating this affection in this study. In 1982, the first version that was able to be used with aged was developed by Barbara E. Weinstein, a geriatric audiologist, and et al., and then the adult version was developed (1991). This study has been designed to evaluate emotional and social consistence of individuals for adults whose hearing were affected. There have been some translations into different languages of this scale; there have not been similar evaluation survey to this scale in Turkey. The scale has been evaluated by 25 questions and 2 titles. First of all, Hearing Loss Scale for Adults was translated from English into Turkish by 2 specialists, then the target text was arranged by an audiologist and an ear-nose-throat doctor. After the text was finalized, identified sampling was applied for the research. In this project, the required sample sized was determined as 250 individuals, 125 diagnosed patients and 125 normal individuals (work in a special training and rehabilitasion in Yenimahalle, Ankara) who residing in Ankara and aged between 18 and 64. In this case, it has been expected that the potential of the test would be obtained about 90%. The analysis of the data was made with SPSS (Version 24, Chicago IL, USA) and the results were evaluated with 95% confidence level. In order to statistically determine the structure validity of the scale, exploratory factor analysis technique has been used. KMO and Barlett test has been made for the purpose of understanding the convenience of the scale for factor analysis firstly. Cronbach's alpha coefficient gives the confidence level of the scale. Being bigger than 0,700 coefficient has indicated that the scale is reliable. In the study, while the comparison of social barriers, emotional obstacles and total obstacles with patient and control groups has been made with t test for independent groups; the difference of social barrier, emotional obstacles and total obstacle with the type of hearing loss, obstacle level, the level of hearing loss and educational status has been analyzed by ANOVA test in the patient group. Having done this adaptation has brought Turkey a new test. It has provided opportunity for individuals who are unable to play along with hearing test, whose hearing requires quick assessment, who are afraid of entering the hearing test cabinet; has provided opportunity to determine the functional gains before and after the use of hearing aids, to evaluate hearing and the effects of hearing status of individuals who need long term hospitalization or have reduced mobility.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectYetişkinler için işitme engeli ölçeğien_US
dc.subjectİşitme kaybıen_US
dc.subjectİşitme kaybı envanterien_US
dc.titleYetişkinler için işitme engeli ölçeği'nin Türkçeye uyarlanmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record