Show simple item record

dc.contributor.advisorAkın, Şule
dc.contributor.authorKarslı, Aslı
dc.date.accessioned2017-08-09T13:45:21Z
dc.date.available2017-08-09T13:45:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2671
dc.description.abstractAmaç: Transvajinal ultrasonografi eşliğinde oosit toplama (oocyte pick up -OPU) günübirlik olarak uygulanan bir işlem olup analjezi ve hareketsizliğin sağlanması işlem başarısı için önemlidir. İşlem sırasında sedoanaljezi sağlayacak uygun anestezik ajanların seçimi önem taşımaktadır. Bu çalışmada oosit aspirasyonu uygulanan hastalarda sedoanaljezi amacıyla kullanılan remifentanil ile deksmedetomidinin analjezik etki, sedasyon düzeyi, yan etki profili, derlenme süresi açısından karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Kurulu’nun izni ile planlanan prospektif, randomize, çift kör çalışmada 30-40 yaş arasında değişen 140 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Olgular deksmedetomidin (Grup D) veya remifentanil (Grup R) uygulanmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar nabız oksimetresi, EKG ve noninvaziv kan basıncı aleti ile monitörize edildi. Sedasyon yükleme dozu olarak 0.5 mg/kg iv bolus propofol verilmesinin ardından, Grup R’ye 0.05 ml/kg iv remifentanil bolus uygulandı ve 0.1-0.5 ml/kg/st idame infüzyon uygulandı. Grup D’ye ise 0.05 ml/kg deksmetedomidin iv bolus uygulanıp 0.1-0.5 ml/kg/st infüzyon yapılarak sedasyon idamesi işlemin bitimine kadar sağlandı. Ramsey Sedasyon Skalası (RSS) 4 olunca OPU işlemine başlandı. Gerektiğinde ek propofol dozu uygulandı. İşlemden önce, işlem başlangıcında, 1. dakikada ve her 5 dakikada bir ve işlem sonrasında hemodinamik parametreler (SAB, DAB, OAB, KAH, SpO2), RSS, derlenme süresi ve yan etkiler değerlendirildi. Bulgular: Her iki grup demografik özellikler ve ASA sınıflaması bakımından benzer özellikteydi. Her iki grup için de KB değerleri işlem başlangıcına göre azalmakla birlikte Grup D‘de postoperatif SAB istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşüktü (p<0.001). KAH değerleri 0.5 dakikalarda ve postoperatif dönemde istatistiksel olarak Grup D’de anlamlı düşük bulundu (p<0.05). SpO2 değerleri Grup D'de istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). RSS skoru, postoperatif derlenme süresi, ek propofol kullanımı açısından karşılaştırıldığında Grup D’deki bulgular istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Grup R’nin tümünde, Grup D’deki hastaların %15.7’sinde analjezik ihtiyaçları oldu (p=0.001). Grupların taburculuk süreleri ve yan etkiler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p<0.05). Sonuç: OPU uygulamalarında, sedatif, analjezik ve anksiyolitik ajan olan deksmedetomidinin sistemik etkilerinin az oluşu ve solunum depresyonu yapmaması ile yeterli anestezi güvenliği ve konforu sağlayarak remifentanile alternatif ajan olarak kullanılabileceği kanısına varıldı. Objective: Trans-vaginal ultrasound guided oocyte retrieval (oocytepick-up-OPU) is an outpatient procedure during which analgesia and immobility are essential for the success of the intervention. During the procedure, the prefence of appropriate anaesthetic agents for sedoanalgesia is essential. In this study, we compared the effects of sedation withr emifentanil and dexmedetomidine on analgesia, sedation level, recovery time and adverse events in patients undergoing OPU. Materials and Methods: After approval of Başkent University, School of Medicine Clinical Ethics and Research Committee, 140 female patients, aged between 30-40 years, were scheduled for this prospective, randomized double-blind study. All patients were enrolled into two groups either to receive dexmedetomidine (Group D) or remifentanil (Group R). All patients were monitorized by pulseoxymeter, ECG and non-invasive blood pressure. Following a bolus dose of propofol 0.5mg/kg iv to all patients, the patients in group R received 0.05 μg/kg iv remifentanil bolus followed by 0.1–0.5 μg/kg/h maintenance infusion of remifentanil. Group D received 0.2 μg/kg iv dexmedetomidine bolus followed by 0.4–2.0μg/kg/h maintenance infusion of dexmedetomidine. OPU procedure was started when the patients attained the sedation level of 4 according to Ramsey Sedation Scale (RSS). If required, additional propofol was administered. Hemodynamic parameters (SAP, DAP, MAP, HR, SpO2) and RSS at time points such as pre-procedure, at first minute and every five minutes afterwards were recorded. The recovery time and adverse events were also noted. Results: Both groups were comparable regarding demographic features and ASA classification. BP values in both groups decreased in comparison to baseline records, however this decrease was statistically more in Group D at the postoperative measurement (p<0.001). HR values at baseline, 5th minutes and postoperative measurements were significantly lowerin Group D (p<0.05). SpO2 values were significantly higher in Group D (p<0.05). Regarding RSS scores, postoperative recovery time and additional propofol consumption, Group D had significantly higher values. All patients in Group R and 15.7% of patients in Group D required analgesic drugs postoperatively (p=0.001). There was no significant difference in time to discharge from the hospital and adverse events between groups (p<0.005).Conclusion: We suggested that dexmedetomidine may provide sufficient anaesthetic safety and comfort with its less systemic and no respiratory depression effects and may present as a valuable alternative to remifentanil during OPU procedures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectOosit aspirasyonuen_US
dc.subjectDeksmedetomidinen_US
dc.subjectRemifentanilen_US
dc.subjectSedasyonen_US
dc.titleOosit aspirasyonu uygulanan hastalarda sedoanaljezi amacıyla kullanılan remifentanil ve deksmedetomidin'in karşılaştırılmasıen_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record