Show simple item record

dc.contributor.advisorYazıcı, Nalan
dc.contributor.authorGeçkalan Soysal, Damla
dc.date.accessioned2017-08-03T06:47:09Z
dc.date.available2017-08-03T06:47:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2629
dc.description.abstractKanser hastalığı, çocukluk çağı hastalıklarının içinde enfeksiyon ve kazalardan sonra, ülkelere göre değişen sırada önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Amacımız; hastanemizde takip edilen hastaların epidemiyolojik özelliklerini ve sağkalım hızlarını analiz etmektir. Çalışmamızda; 2007-2014 yılları arasında Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Onkoloji Bölümü‟ne başvuran 599 kayıtlı çocukluk çağı kanseri olan hasta ve bu hastalardan bir aydan uzun süre merkezimizde takip edilmiş 440 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Veriler özel istatistik programları ile analiz edilmiştir. Sınıflandırmada; Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Sınıflandırması (ICCC) kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda, bir aydan uzun takipli hastaların ortanca yaş ve cinsiyete göre dağılımı sırası ile 6,6 yıl ve E/K:1 saptandı. Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında sıklığın; 0-4 yaş %41,4; 5-9 yaş %25,2; 10-14 yaş %22,5; 15-19 yaş %10,9 olduğu görüldü. Vakaların %90‟nın histopatolojik olarak, geriye kalan %10‟unun klinik ve radyolojik yöntemlerle tanı aldığı belirlendi. Tümör tanı alt gruplara göre görülme sıklığı tanı ortanca yaşı ve erkek/kız (E/K) oranı olacak şekilde sırası ile verilmiştir. Hastaların %9‟u lösemi [5,1 yıl, E/K:1,4]; %21,8‟i lenfoma [8,7 yıl, E/K:2]; %20,9‟u SSS tümörleri [6,4 yıl, E/K:0,8]; %10,9‟u sempatik sistem tümörleri [1,5 yıl, E/K:1]; %9‟u gonad ve germ hücreli tümörler [6,8 yıl, E/K:0,4 ]; %8,2‟si yumuşak doku sarkomları [8 yıl, E/K:1,2]; %6,3‟ü kemik tümörleri [11,8 yıl, E/K:1,1]; %5,9‟u böbrek tümörleri [3,8 yıl, E/K:0,8]; %3,6‟sı karsinom ve diğer epitelyal tümörler [12,7 yıl, E/K:0,8]; %2,7‟si karaciğer tümörleri [4,9 yıl, E/K:0.7]; %1,1‟i nadir maliyn tümörler ve %0,5‟i retinoblastomdu. Beş yıllık olaysız sağkalım hızı %66,9, genel sağkalım hızı %75,3 saptandı. Hastalarımızın epidemiyolojik özellikleri lösemi görülme sıklığı dışında diğer epidemiyolojik çalışmalardaki sonuçlara benzer şekilde saptanmıştır. Merkezimizde lösemi hastaları 2010 yılından itibaren izlenmeye başlanmıştır. Genel olarak hastalarımızın genel ve olaysız sağkalım hızları literatür ile karşılaştırabilir düzeyde bulunmuştur. Pediatrik onkoloji hastalarında yüksek sağkalım hızları multidisipliner tedavi protokolerinin ve profesyonel ekibin önemini göstermektedir. Cancer is one of the most difficult diseases of childhood with growing incidence after infections and accidents. Our aim is to analyze the epidemiological characteristics and survival rates of our patients whom were followed at our center. In this study; there were 599 patients with childhood malignancy who admitted to Başkent University Adana Medical and Research Center, Department of Pediatric Oncology between 2007-2014 and 440 of them who were followed-up in our hospital more than one month were included to our retrospective evaluation. Data were analysed with special statistical programs. For the cancer classification; International Classification of Childhood Cancer ( ICCC ) is used. Median age of patients was 6,6 years and male to female ratio was 1. Age group distribution of the patients were as follows: 41.4% of patients were between 0-4 years; 25.2% of them were between 5-9 years, 22.5% of them were between 10-14 years and 10.9% of them were between 15-19 years. In 90% of cases tumors were diagnosed with histopathology. Type of malignancy, median age at diagnosis and male to female ratio for all type of leukemia were 9%; 5.1 years and 1.4 respectively. For lymphoma they were 21.8%; 8.7 years and 2 respectively. For central nervous systems tumors they were 20.9%; 6.4 years and 0.8, respectively. For tumors of the sympathetic system, they were 10.9%, 1.5 years and 1 respectively. For the germ cell tumors they were 9%; 6.8 and 0.4, respectively. For soft tissue sarcomas, they were 8.2%, 8 years and 1.2, respectively. For bone tumors they are 6.3%, 11.8 years and 1.1, respectively. For kidney tumors they were 5.9%, 3.8 years, and 0.8 respectively. For epithelial tumors, they were 3.6 %, 12.7 years and 0.8 respectively. For liver tumors, they were 2.7%, 4.9 years and 0.7 respectively. Incidence rate of rare malignant tumors and retinoblastoma were 1.1% and 0.5%. Event-free and overall survival analysis were also estimated for 440 patients. Five year event-free and overall survival rates of the whole group were calculated as 66.9% and 75.3%. As a summary, epidemiological data except incidence of leukemia were similar with many epidemiological studies. Leukemia is majorly being folllowed up by our department since 2010. In general, overall and event-free survival rates of our patients were comparable with the studies in the literature. Multidisciplinary treatment protocols and a professional team are important in high survival rates in pediatric oncology.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectÇocukluk çağı kanserlerien_US
dc.subjectEpidemiyolojien_US
dc.subjectSağkalımen_US
dc.titleMaliyn tümör tanısı alan hastaların epidemiyolojik özellikleri ve sağkalımlarının değerlendirilmesien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record