Show simple item record

dc.contributor.advisorKavalcı, Cemil
dc.contributor.authorKılıçlı, Elif
dc.date.accessioned2015-10-07T07:35:27Z
dc.date.available2015-10-07T07:35:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2411
dc.description.abstractBu çalışmada Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Erişkin Acil servisine zehirlenme sebebiyle getirilen hastaların, zehirlenme şekillerinin, hospitalizasyon oranlarının ve maliyet analizinin araştırılması amaçlandı. Çalışmamız; etik kurulu onayı alındıktan sonra, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Anabilimdalı’ında, 01.01.2011 – 31.12.2014 tarihleri arasında zehirlenme sebebiyle başvuran 646 hasta ile retrospektif olarak yapıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru tarihi, kesin tanıları, yatırılma oranları, sosyal güvenceleri ve maliyetleri incelendi. Değişkenlerin normal dağılımı Kolmogorov Simirnov testi ile test edildi. Sayısal non-parametrik verilerin analizinde Mann-Whitney-U ve Kruskal-Wallis H testleri; niteliksel verilerin analizinde Ki-kare testi, sayısal verilerin karşılaştırılmasında Pearson korelasyonu kullanıldı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Hastaların yaş ortancasının 29 yıl ve %67,8’si kadındı. Hastaların cinsiyete göre yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). Hastaların en sık ilaç intoksikasyonuyla (%40,6) başvurduğu görüldü. Alkol ve ilaç intoksikasyonu sebebiyle getirilen hastaların yaş ortancası düşük iken, gıda intoksikasyonu sebebiyle getirilen hastaların yaş ortancasının yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Kadın hastaların ilaç alımına bağlı intoksikasyonlarının daha sık olduğu saptandı (p<0,05). Hastaların en sık kış aylarında olduğu ve hasta sayısının yıllara göre artığı saptandı (p<0,05). Hastaların sosyal güvencesi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05). Hastaların %96,1’i ayaktan tetkik ve tedavi edilirken; cinsiyet hospitalizasyon oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). İlaç ve kimyasal madde ile zehirlenenlerde hospitalizasyon oranı yüksek saptandı (p<0,05). Hastaların maliyet ortancası 75,14 tl’ydi. Çalışma grubumuzda hastaların yaş ve maliyet arasında doğrusal bir ilişki saptandı (p<0,05). Kadın hastaların, ilaç intoksikasyonu sebebiyle getirilen hastaların ve taburcu edilen hastaların maliyeti anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Sonuç olarak acil serviste zehirlenme sebebiyle getirilen hastaların ilaç intoksikasyonu olması sebebiyle, uygun sosyal destek ile zehirlenme olgu sayısının azaltılabileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca zehirlenme olgusunu yöneten ekip içerinde bulunacak deneyimli kişilerin maliyeti azaltabileceği görünmektedir. In this study, we aimed to investigate forms of intoxication, the hospitalization rates and cost analysis of patients who admitted to Baskent University Ankara Hospital Emergency Department because of poisoning. Our study; was performed retrospectively with 646 patients who admitted to Baskent University Ankara Hospital Emergency Department because of poisoning between 01.01.2011 – 31.12.2014 after obtaining the approval of the ethics committee. Age, gender, date of admission, final diagnosis, hospitalizing rates, social insurance and hospital costs of patients were examined. The normal distribution of the variables was tested with Kolmogorov Smirnov test. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used for analysing quantitative nonparametric data. Chi-square test was used in the analysis of qualitative data and Pearson's correlation was used for the comparison of numerical data. Value of p <0.05 was accepted as statistically significant. The median age of the patients was 29 years and 67,8 % were female. There was no significant relationship between the ages of patients and gender (p> 0.05). It was seen taht the most common reason for admission was drug intoxication (%40,6) . While the median age of patients admitted due to alcohol and drug intoxication was low, the median age of the patients due to food poisoning was found to be high (p <0.05). Intoxication depending on the drug intake was higher in female patients (p <0.05). It was determined that number of patients was higher in winter and increased over the years (p<0,05). Patients were determined to be registered to the most common social insurance institutions. There was not a significant relationship between social insurance and poisoning form of patients (p> 0.05). While 96.1% of the cases were examined and treated as outpatients; there was no statistically significant relationship between gender and hospitalization rates (p> 0.05). The rate of hospitalization in patients with poisoning by drugs and chemicals were higher (p <0.05). The median cost of the patients was 75.14 TL. Our study revealed a linear relationship between patient age and costs (p <0.05). Cost of female patients, drug intoxication patients and discharged patients was significantly higher (p<0,05). As a result, due to the intoxication of patients admitted due to drug poisoning in the emergency department, we believe the number of poisoning cases can be reduced with proper social support. Moreover, the presence of an experienced person in the team that manages the poisoning cases also appears to reduce costen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectZehirlenmeen_US
dc.subjectÖzkıyımen_US
dc.subjectMaliyeten_US
dc.titleBaşkent Üniversitesi Ankara Hastanesi erişkin acil servisine 2011 - 2014 yıllarında zehirlenme ile başvuran hastaların özellikleri ve maliyet analizien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record