Show simple item record

dc.contributor.advisorKut, Altuğ
dc.contributor.authorYeğin, Zehra
dc.date.accessioned2015-03-05T08:17:37Z
dc.date.available2015-03-05T08:17:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2054
dc.description.abstractD vitamini yetersizliği ve eksikliği, dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarının baĢında gelmektedir. Yaygın toplumsal etkileri olan bu sağlık problemi morbidite ve mortalite ile yakından iliĢkilidir. D vitamininin sinir sistemine olan etkileri anlaĢıldıktan sonra, biliĢsel fonksiyonlara olan etkileri gündeme gelmiĢ ve birçok bilimsel çalıĢmaya konu olmuĢtur. Diyabet hastalığı, önemli bir halk sağlığı sorunu olup; vücutta birçok doku ve organı etkilemekte, uzun dönemde biliĢsel fonksiyonlarda da bozulmaya yol açabilmektedir. Yapılan çalıĢmalar diyabet hastalarında D vitamini eksikliğinin sık görüldüğünü göstermektedir. Son zamanlarda D vitaminin diyabet ve biliĢsel fonksiyonlar üzerine etkisi önemli araĢtırmalara konu olmuĢtur, ancak hala bu konuda yeterli sayıda çalıĢma bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada Tip 2 diyabetes mellitus (DM) hastalarında saptanan D vitamini eksikliğinin biliĢsel fonksiyonlar üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla; D vitamini eksikliği olan 118 Tip 2 DM hastası denek grubu, D vitamini eksikliği olamayan 118 Tip 2 DM hastası da kontrol grubu olarak çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. ÇalıĢma gruplarının biliĢsel fonksiyonları Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMSE) ile değerlendirilmiĢtir. Bu test ile hastaların oryantasyon, kayıt hafızası, dikkat ve hesap yapma, hatırlama ve lisan durumu hakkında veri toplanmıĢtır. Sonuç olarak; katılımcıların D vitamini düzeyi ile biliĢsel fonksiyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Vitamin D insufficiency and deficiency is one of the major health problems in the world and in our country. This health problem, which is a common community concern, is closely associated with morbidity and mortality. After understanding the effects of vitamin D on the nervous system, dabates regarding the effects on cognitive functions has been made, which were later on subject to many scientific studies. Diabetes mellitus (DM) is a major public health concern, which affects many tissues and organs in the body and in the long term also may lead to deterioration in cognitive functions. Studies demonstrate that vitamin D deficiency is common in patients with diabetes. Recently, vitamin D effects on diabetes and cognitive functions has been the subject to a lot of major research, but studies on this issue are stil insufficient. This study investigated the effects of vitamin D deficiency in patients with Type 2 DM on cognitive functions. For this goal; 118 Type 2 DM patients with vitamin D deficieny were included as a subject group, and 118 Type 2 DM patients without vitamin D deficiency were included in the study as a control group. The cognitive functions of study groups were evaluated with Mini Mental Status Examination Test (MMSE). By this test, data were collected about the orientation, registration, attention, calculation, recall and language abilities of patients. Ġn conclusion; there was no significant correlation between vitamin D levels and cognitive functions of participants.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectD vitaminien_US
dc.subjectDiyabetes Mellitusen_US
dc.subjectBilişsel Bozulmaen_US
dc.titleBaşkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğine başvuran tip 2 diabetes mellitus hastalarında D vitamini eksikliğinin bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record