Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlıker sendromlu hastalarda sosyal anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesi 

      Sağlıker Özkaynak, Pırıl (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
      Amaç: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), baĢta diyabet ve hipertansiyon olmak üzere etiyolojisinde birçok faktörün rol oynadığı, çeĢitli morbidite ve mortalitelere sebep olabilecek önemli kronik bir hastalıktır. Vakalar uygun ...