Toplam kayıt 152, listelenen: 1-20

  • 2 Boyutlu (2D) ve 3 boyutlu (3D) full hd laparoskopi sistemleri için eğitim fantomu tasarımı ve gerçekleştirilmesi 

   Başboğa, Özhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Laparoskopik cerrahi günümüzde açık cerrahiye oranla minimal ınvazif cerrahi yöntemler kullanması, hastanın kısa sürede iyileĢmesi ve hasta konforu için yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Laparoksopi sistemlerinin ...
  • Adli uygulamalar için ses içerik analizi 

   Sarman, Sercan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde artan şiddet olayları, adli incelemelerin de önemini artırmıştır. Şiddet olaylarının ardından gerçekleştirilecek olan adli incelemeler esnasında, erişilebilir durumda olan bütün işitsel ve görsel veriler oldukça ...
  • Akciğer grafiklerinde nodül gelişiminin izlenmesi 

   Engin, Muharrem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmada akciğer grafilerinden nodüllerin gelişimlerini otomatik olarak tespit eden bir sistem önerilmiştir. Akciğer nodülleri yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Nodüller, tomografi gibi nispeten daha riskli ya ...
  • Akut miyokard hasarının troponin biyosensör ile ölçülmesi 

   Haberal, Orhan Erdem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   Koroner kalp hastalıkları Türkiye’de yetişkinlerde ölüm oranının en yüksek olduğu hastalıklardan biridir. Özellikle kardiyopulmoner bypass ameliyatı sonrası hastalarda miyokard enfarktüs riski oldukça yüksektir. ...
  • Alerjen proteinlerin otomatik sınıflandırılması 

   Eren, Öykü (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Alerjen proteinlerin tanınması ve sınıflandırılması, özellikle son yıllarda sıkça kullanılan genetik değisikliğe uğramıs gıdaların denetlenmesi ve biyo-ilaçların tasarımı açısından büyük önem kazanmıstır. Dünya Sağlık ...
  • Aliev-panfilov modeli kullanarak kalbin elektriksel aktivitesinin 3-boyutlu simülasyonu 

   Cunedioğlu, Uğur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Kalbin elektriksel aktivitesi ile ilgili veriler kalbin fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Kalbin elektriksel aktivitesinin araştırılmasında deneysel ölçüm yöntemleri en çok kullanılan yöntemler olmalarına ...
  • Arıma ve yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak hibrit tahmin modeli geliştirilmesi 

   Ateşonğun, Ahmet Adil (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Zaman serileri tahmini, temel veri özellikle doğrusal ve doğrusal olmayan bileşenler içeriyorsa karmaşık bir işlemdir. Bu çalışmada, doğrusal bir metot olan Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) ve doğrusal olmayan ...
  • Assocıatıng mıcrorna wıth ıts chemotherapy resıstance 

   İğdeli, Muratcan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Genes are regulated by several factors including tiny molecules, called microRNAs. This regulation affects several processes in the cell. Recent findings suggest that microRNAs play important role in resistance to certain ...
  • Ataletsel ölçüm birimi hata analizi ve modellenmesi 

   Akbaş, Eren Mehmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Ataletsel navigasyon sistemi, navigasyon denklemleri üzerinden ataletsel ölçüm birimi algılayıcı çıktılarını kullanarak konum, hız, ivme ve yönelim hesaplamaktadır. Hız değerlerin elde edilmesi için gerekli tümlev alma ...
  • Azami genlik algılı yüksek çözünürlüklü zaman-frekans analizi 

   Çelik, Yusuf Görkem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, sayısal ses işaretlerinin incelenmelerinde sıklıkla kullanılan literatürde mevcut farklı tür zaman–frekans analizleri incelenmiş ve kısa zamanlı Fourier dönüşümü temel alınarak yüksek zaman ve frekans ...
  • Basınç, sıcaklık ve nem parametreli kalibrasyon sistemi 

   Çoruh, Barış (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Günümüzde görülen hastalıkların teşhis ve tedavisine biyomedikal cihazların katkısının giderek arttığı bilinmektedir. Biyomedikal cihazların parametrelerinden biriside kritik değer aralığıdır. Kritik değer aralığı ...
  • Bilgisayarla görü tabanlı satranç oyunu izleme sistemi 

   Koray, Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada satranç müsabakalarındaki hakemlerin karar verme sürecine destek olabilecek, müsabaka boyunca yapılan hamleleri tespit edebilen ve tespit ettiği hamleleri yorumlayabilen gerçek-zamanlı bir bilgisayarla görü ...
  • Bilişim suçlarının sosyo-kültürel seviyelere göre algı analizi 

   İlbaş, Çığır (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Bu çalışmada, bilişim suçları algısının demografik faktörlere göre değişimi incelenmiştir. Farklı ülkelerin hukuk sistemlerine göre bilişim suçu sayılan fiilleri bireylerin ahlaki ve hukuksal düzlemde nasıl değerlendirdiklerini ...
  • Bilişimde ontoloji kavramı ve istatistik ontolojisi 

   Şengün, Gülşen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Günümüzde web sayfaları, kullanıcılarına yapısal olmayan, dinamik, dağınık ve hızla büyüyen bir veri yığını sunmaktadır. Bu yığın verilerin ne anlama geldiği ve birbirleri ile olan ilişkileri bilinmemektedir. Günümüzdeki ...
  • Bir fabrikada satış miktarının bulanık doğrusal ve karesel model ile tahmini 

   Ay, Selin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Satış tahmini, bir ürün veya hizmetin gelecek dönemler için talebinin gerçekliğe en yakın şekilde ve minimum hata ile öngörülmesidir. Günümüzde satış tahminleri özellikle büyük üretim ve hizmet veren firmalar için hayati ...
  • Bir işletmede güvenilirlik analizlerine dayalı sistem tasarımı 

   Uzuner, Merve (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu çalıĢmada, Yiğit Akü A.ġ. akü üretim sisteminde, belli bir tip akünün üretildiği üretim hattında var olan problemler belirlenmiĢ ve verimlilik artıĢı sağlayacak yeni tasarım(lar) önerilmiĢtir. Akü üretim sisteminde, ...
  • Bir sistem tasarım ve üretim firmasında eş zamanlı mühendislik uygulaması 

   Yavuz, Gizem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu tez çalışmasında orta ölçekli savunma sanayi firması olan Akana Mühendislik A.Ş' de bir tasarım projesinde eş zamanlı mühendislik uygulaması gerçekleştirilmiştir. Firmada kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) uygulanarak hangi ...
  • Bir üretim işletmesinde bireysel performans değerleme sistemi kurulumu ve bir karar destek sistemi tasarımı 

   Öztürk, Sezen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Sürekli gelişimi hedefleyen, uygun geri besleme sağlayan ve kariyer hedeflerine yönlendiren bir performans değerleme sisteminin kurularak hayata geçirilmesi firmanın daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada ...
  • Biyomedikal uygulamalarında akıllı polimer kullanılması ve karakterizasyon yönteminin Kuartz kristal mikro dengeleyici sistemler ile geliştirilmesi 

   Sözmen, Nazlı Nadire (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Bu çalışmanın amacı akıllı polimerlerin karakterizasyon yöntemine yeni bir yaklaşımla quartz kristal mikro dengeleyici sistemlerle (QCM) daha hızlı, gerçek zamanlı, uygulaması kolay, hassas, sürekli tekrarlanan işlemler ...
  • Bulanık kalite fonksiyon göçerimi'nin hizmet sektörüne uyarlanması 

   Baygıner, İpek (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Son yıllarda hizmet sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte firmalar ayakta kalmak ve rekabet etmek için çaba göstermektedir. Bu ayakta kalmanın en başarılı ve en iyi yolu müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde ...